สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ธค.2553 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นายชม  หนูพันธ์ กำนันตำบลแหลม และเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยกำนันจากทั่วอำเภอหัวไทรจำนวน 11 ตำบล ได้มาประชุมร่วมกันและออกแถลงการณ์ของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันว่า  ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นแกนนำในการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จัดให้มีการชุมนุมประท้วงในบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวไทร เมื่อวันที่ 14 ธค.2553 โดยวิธิการโกหก หลอกลวงให้ราษฎรส่วนหนึ่งหลงเชื่อ และใช้เป็นเหตุผลในการขับไล่ผู้บริหารของอำเภอ โดยเหตุผลที่เข้าใจเอาเองว่าผู้บริหารของอำเภอเห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จึงหาเหตุและช่องทางขับไล่ โดยอาศัยการหลอกลวงให้ราษฎรหลงเชื่อจากกรณีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย เกิดความไม่สงบไปทั่วอำเภอหัวไทร 

จนเมื่อวันที่ 15 ธค.2553 ได้มีราษฎรบางส่วนมาร่วมชุมนุมหน้าที่ว่าการอำเภอหัวไทรอีกครั้ง โดยอ้างว่ามาขอบรับเงินค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่กลุ่มแกนนำการชุมนุมได้ประกาศโกหก ให้ราษฎรทั่วอำเภอไปรับเงินฯ ณ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อจะได้มีมวลชนมากๆ ในการดำเนินการชุมนุมประท้งอีกครั้ง แม้ว่าทางอำเภอจะได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้เร่งทำการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบข้อเท็จจริง แต่ยังมีราษฎรบางส่วนซึ่งเป็นจำนวนน้อยมากหลงเชื่อ และเข้าร่วมการชุมนุมรวมกับมวลชนของกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดำเนินการกล่าวโจมตี ดูหมิ่นเหยียดหยาม และศักดิ์ศรี การปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและของนายอำเภอ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯเป็นอย่างมาก

ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหัวไทร จึงขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านฯได้พยายามทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน ของทางราชการ โดยใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับราษฎรให้มากที่สุด

 แต่ท้ายสุดกลับมีผู้ไม่หวังดีได้บิดเบือนข้อเท็จจริงและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อทำลายบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับตนในเรื่องการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งนับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เป็นการใช้เล่ห์เพทุบายในการหลอกลวงประชาชนมาเป็นเครื่องมือและเป็นมวลชนให้การสนับสนุนตนเองและทำลายบุคคลอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากตนอย่างที่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่พึงกระทำกัน

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหัวไทร จึงขอประณามการกระทำที่ไม่ถูกต้องและเป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของอำเภอหัวไทรดังกล่าวและสมาชิกชมรมฯรวมทั้งกลุ่มพลังมวลชนต่างๆจะได้ร่วมกันหาทางขจัดการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องให้หมดจากอำเภอหัวไทรต่อไป.


สิวะ   พันธภาค   ขทร.นครศรีธรรมราช: ข่าว

Tags :

view