สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขับไม่โทร โทรไม่ขับ

ขับไม่โทร  โทรไม่ขับ

!!

 

              ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2551 มาตรา 3 ให้เพิ่มความเป็น (9) ของมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 "มาตรา 43 ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่รถ...(9) ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น"  ซึ่ง สลค.ได้ประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2551 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกา เล่มที่  125  ตอนที่ 31 ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551  และกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2551

คำแนะนำสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

  ถ้าขับไม่โทรฯ ถ้าโทรฯ ไม่ขับ

  ถ้าจะรับหรือใช้โทรฯ ต้องขอให้ผู้อื่นที่นั่งอยู่ในรถด้วยนั้นรับหรือใช้แทน

  ถ้าเดินทางคนเดียว ให้หาที่จอดรถเสียก่อนแล้วจึงโทรฯ

  กรณีจำเป็นต้องใช้โทรฯขณะขับรถ ให้ใช้อุปกรณ์เนริมและสนทนาให้สั้นที่สุด

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย              191, 0-2354-6155-7

ตำรวจทางหลวง                    1193

กองปราบปราม                      1195, 0-2513-3844

ศูนย์ควบคุมการจราจร            1197

ศูนย์นเรนทร                          1669, 0-2513-3844

สถานีวิทยุ สวพ.91                1644,  0-2562-0033-4

สถานีวิทยุ จส.100                1137

ตำรวจท่องเที่ยว                    1155

ตำรวจดับเพลืง                      199

แจ้งวัตถุต้องสงสัย                 111

แจ้งถูกคุกคาม                       1100

 

                                                                                                        ที่มา : งานนิทรรศการและกิจการพิเศษ
                                                                                          ฝ่ายสารนิเทศ 3  สท.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

view