สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปสถานีตำรวจ

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปสถานีตำรวจ

 

  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
 เมื่อท่านไปติดต่อที่สถานีตำรวจท่านควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยคือ
 
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนฯ หรือ
2. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
4. หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ในกรณีที่ท่านจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ)โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำหลักฐานต่างๆดังนี้ ติดตัวไปด้วย
        6.1 ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
        6.2  ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ(ตามคำสั่งศาล)
        6.3  ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
                 ให้ท่านนำหลักฐานซึ่งแสดงว่าท่านเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานหรือสามี
หรือภรรยา

              (
ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
        6.4  ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามีหรือภรรยา แล้วแต่กรณี ให้ร้องทุกข์แทนหรือเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์
        6.5  ในกรณีที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคลให้นำ
(1)    หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล เป็นหลักฐานรวมทั้งติดอากรแสตมป์ 5 บาท
(2)    หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์
 

ที่มา:'งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

view