สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0ปรึกษาเภสัชกร

ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0ปรึกษาเภสัชกร

กลุ่มเภสัชกรจังหวัดครศรีธรรมราช จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561“ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0ปรึกษาเภสัชกร”

กลุ่มเภสัชกร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. ภายใต้คำขวัญ “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0 ปรึกษาเภสัชกร” ณ ลานหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ภายในงานมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและสมุนไพรโดยเภสัชกร และแพทย์แผนไทย นอกจากนี้มีการแจกหนังสือการใช้ยาและสมุ...นไพรอย่างสมเหตุผล พร้อมของที่ระลึกแก่ประชาชนผู้ร่วมงาน

สภาเภสัชกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้ยาและสมุนไพรของประชาชน โดยมุ่งหวังให้มีการใช้อย่างสมเหตุผล ประชาชนได้รับยาในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ รวมถึงการใช้สมุนไพรได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายได้อย่างสมเหตุผล สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ที่กำหนดให้มียุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่การเข้าถึงยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนาอุตสากรรมผลิตยาชีววัตถุและสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประกันคุณภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา

สภาเภสัชกรรมจึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมสำคัญทางวิชาชีพ โดยความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพ ได้แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาชิกเภสัชกรทุกคน ดำเนินการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชน มีการให้ความรู้ คำแนะนำในการใช้ยาและสมุนไพร เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้คำแนะนำ ตัดสินใจ คัดกรอง ส่งต่อ และรักษา ป้องกันโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน กรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ยาและสมุนไพร ต้องทำให้ประชาชนได้รับยาและสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และสมเหตุผลต่อไป

ภาพ/ข่าว..งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Tags :

view