สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประชุมขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

ประชุมขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ..//..โดยที่ประชุมมีมติยกเลิกการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่กันชน หรือ Core Zone

 (18 ก.พ. 58)ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน

 สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ ประกอบด้วย การเตรียมซ่อมและบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อตรวจสอบและหาสาเหตุของการเกิดคราบสนิมที่บริเวณปล้องไฉน การจัดทำหนังสือ “พระบรมธาตุสู่มรดกโลก” การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่กันชน หรือ Core Zone เพื่อหาหลักฐานประกอบการจัดทำเอกสารเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก หรือยูเนสโก รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นของการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่กันชน หรือ Core Zone เพื่อหาหลักฐานประกอบการจัดทำเอกสารนั้น ที่ประชุมได้มีมติไม่เห็นชอบให้มีการดำเนินการดังกล่าว โดยเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ได้ศึกษาเพื่อหาข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมจากหลักศิลาจารึก เพื่อมาเทียบเคียงอายุที่แท้จริงขององค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชต่อไป  นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ผู้รับจ้างหยุดงานปรับปรุงพื้นที่กันชน หรือ Core Zone ที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 – 5 มีนาคม 2558 เพื่อรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2558 ด้วย

Tags :

view