สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดดึงความเป็น “นครประวัติศาสตร์ และนครหัตถศิลป์” เป็นจุดขายการท่องเที่ยว

จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดดึงความเป็น “นครประวัติศาสตร์ และนครหัตถศิลป์” เป็นจุดขายการท่องเที่ยว

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อระดมความคิดเห็น ในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดึงเอาความเป็น “นครประวัติศาสตร์ และนครหัตถศิลป์” เป็นจุดขายการท่องเที่ยว   ภายหลังที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ออกแคมเปญการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด “นครศรีดี๊ดี” จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศในระดับหนึ่งแล้ว และเป็นการสอดรับตามแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด 3 พันธะ 12 วาระเมืองนคร และวิสัยทัศของจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยวน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” โดยได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนของความเป็น “นครประวัติศาสตร์ และนครหัตถศิลป์” ในเรื่องของกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ที่เป็นอัตลักษณ์ตามจุดสำคัญต่างๆ การประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  อารยธรรมที่เก่าแก่  และแหล่งงานหัตถศิลป์  ณ ที่ตั้งตามจุดต่างๆภายในจังหวัด  เพื่อให้นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนได้สัมผัสและเกิดความภาคภูมิใจ 

          โดยที่ประชุมได้มอบหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน จัดทำรายละเอียดและกำหนดกรอบการดำเนินงานในการขับเคลื่อน “นครประวัติศาสตร์ และนครหัตถศิลป์” ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที ในส่วนที่ต้องใช้งบประมาณต้องกำหนดแผนงานใช้งบพัฒนาจังหวัด หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และจากแหล่งอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2556-2557 ต่อไป ทั้งนี้ ส่งเสริมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีคุณภาพ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เพื่อสร้างความมั่นใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว  

วิชิต เพชรยอด/ข่าว    ประศาสน์   กลสามัญ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Tags : นครศรีดี๊ดี , นครประวัติศาสตร์ , นครหัตถศิลป์

view