สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผู้ว่า นครศรี ฯ เร่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “นครแห่งการเรียนรู้”

ผู้ว่า นครศรี ฯ เร่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “นครแห่งการเรียนรู้”

          นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) เป็นเจ้าภาพหลักวางแผนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองนักอ่าน ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดทุกที่ อ่านได้อ่านดี ทุกที่ทุกวัย” เพื่อให้นิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้เป็นทั้ง “ค่านิยม” “วิถีชีวิต” และ“แฟชั่น”  ที่แสดงถึง “ความทันสมัย” ของชาวนครศรีธรรมราช 


          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวอีกว่า จังหวัดยังได้จัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ และทำเนียบวิทยากรท้องถิ่นทุกประเภทในพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การออมทรัพย์ ระบบสวัสดิการสังคม ชุมชนเข้มแข็ง  ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภายในจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ศึกษาดูงาน  ตามวิสัยทัศน์ “นครแห่งการเรียนรู้” ด้วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ข่าวที่ 3/2555  (3 พฤษภาคม 2555)
    นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   /  ข่าว

Tags :

view