สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

"แจ้งความ"กรณีต่างๆ

"แจ้งความ"กรณีต่างๆ

 

การแจ้งความกรณีต่างๆ ที่ควรทราบ

แจ้งความบัตรประจำตัวประชาชนหาย

กรุงเทพมหานคร แจ้งที่สำนักงานเขต
ต่างจังหวัด แจ้งได้ที่เทศบาลเมือง/ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือสถานีตำรวจแล้วแต่กรณี
 
อายุของบัตร
       กำหนดให้ใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ เว้นแต่บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์บัตรนั้นสามารถใช้ได้ต่อไปตลอดชีวิต
 
ความผิด
  ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
 ไม่ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
  บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด หรือบัตรหายแล้วไม่ขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
  เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสุกล แล้วไม่ขอเปลี่ยนบัตรภายในกำหนด มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือใช้บัตรซึ่งตนเองหมดสิทธิ์ใช้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

แจ้งความเอกสารสำคัญหาย

         เช่น ใบอนุญาตขับรถยนต์, จักรยานยนต์, โฉนดที่ดี , ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ฯลฯ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

  ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหายต่อสถานีตำรวจท้องที่ ที่หายบันทึก
 เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่แล้วลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
  เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานการแจ้งความเอกสารหาย เพื่อให้ท่านนำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
แจ้งความคนหาย

 หลักฐานต่างๆที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
     
  บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
  ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)
  ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด, ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน,
กองหนุน ) ถ้ามี
 ทะเบียนบ้านผู้หาย

 
แจ้งความรถและเรือหาย

แจ้งทาง 191 ก่อน จึงนำหลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 
  ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ หรือพาหนะอื่นๆ ที่หาย
 ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี
  ถ้ายานพาหนะดังกล่าวเป็นของนิติบุคคล ตัวแทนห้างร้านบริษัทผู้ไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ หรือผู้จัดการของห้างร้าน บริษัทนั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย
  หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)
  หนังสือคู่มือประจำตัวรถ หรือยานพาหนะ (เรือ) ที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถให้ใจยี่ห้อ, สี, แบบ, หมายเลขประจำเครื่องและตัวรถที่หายไป (ถ้ามี)

 

แจ้งความอาวุธปืนหาย

          หลักฐานต่างๆที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ

           ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน

           ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้(ถ้ามี)

แจ้งความทรัพย์สินหาย

 หลักฐานต่างๆที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
     
  ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
  รูปพรรณทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น หมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
  ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่างๆ

ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือนหรือสำนักงานให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง

 

Tags : แจ้งความ

view