เมืองมงคล คนทำดี  น ค ร ศ รี ธ ร ร ร ม ร า ช  นครอันงามสง่า แห่งพระราชา ผู้ทรงธรรม